Uchwała Nr 8/2011

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku

z dnia 28.06.2011 r.

 

 


w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 74, pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Kombatantów w Gdańsku postanawia:


§ 1.

Przyjąć pisemną rezygnację Pana Wojciecha Prockiego zamieszkałego przy            ul. Góralskiej 18b/7 z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej i odwołać go z członkostwa w Radzie Nadzorczej.


§ 2


Pisemna rezygnacja o zrzeczeniu się mandatu członka Rady Nadzorczej zgodnie      z § 84, ust. 1, pkt. 2 z dnia 14.06.2010 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


……………………………………..                      …………………………………………..Uchwałę podjęto:


Przy obecności ................... członków spółdzielni.

Za uchwałą głosowało ................... członków spółdzielni.

Przeciw uchwale głosowało .................... członków spółdzielni.

Wstrzymało się od głosu ..................... członków spółdzielni.